Mesto Michalovce uplatňuje úľavu na dani pre seniorov

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa vo štvrtok 7. decembra stretli na poslednom tohtoročnom zasadnutí. Okrem iných bodov, ktoré mali na programe, schválili návrh dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  Tento dodatok bude účinný od 1. januára 2018. Správca poplatku – teda Mesto Michalovce, zníži poplatok vo výške 30 % fyzickej osobe staršej ako 62 rokov na základe údajov z evidencie Mesta. V praxi to bude znamenať, že osoby, ktoré spĺňajú uvedené kritérium – dovŕšili vek 62 rokov, už nebudú musieť písomne žiadať správcu o zníženie poplatku z titulu veku. Úľava bude uplatnená automaticky v Rozhodnutí o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Diskusia k článku