Reakcia na článok poslanca KSK Mgr. Milana Kaplana

Oficiálna reakcia na článok poslanca KSK Mgr. Milana Kaplana: Pán poslanec Kaplan sa viac ako dva mesiace po zverejnení článku primátora mesta Michalovce, rozhodol opätovne k nemu vrátiť a opätovne predostrieť čitateľom svoj pohľad na financovanie mesta…

 

Nedávno schválený záverečný účet mesta, ako aj správa hlavnej kontrolórky a nakoniec aj správa nezávislých audítorov potvrdzujú, že naše mesto je v dobrej finančnej kondícii, že hospodárime s vyrovnaným rozpočtom a že aj uplynulý rok sme ukončili s prebytkom viac ako 1,4 milióna eur.

Ale dotkneme sa časti, v ktorej pán Kaplan konštatuje, že primátor mesta sľúbil, že nebude zvyšovať dane a napriek tomu sa tak – podľa pána Kaplana – deje.V roku 2012 bola hlavným dôvodom zmeny všeobecne záväzného nariadenia (VZN) novela zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku, kde okrem iných zmien, jednou z podstatných bolo ustanovenie týkajúce sa sadzieb daní zo stavieb, ktorým sa ustanovilo, že medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane za stavby môže byť 10 násobok, oproti pôvodne  platnému 40 – násobku, ktorý platil do konca r. 2011. Zároveň sme mali v tom čase sadzby daní schválené po konverzii z SK na EUR z predchádzajúceho obdobia  v eurách na 3 desatinné miesta,  nakoľko pri prechode na EUR nebolo zo zákona možné tieto sadzby zaokrúhľovať. Preto sa tiež pristúpilo k zaokrúhleniu jednotlivých sadzieb daní zo stavieb.   Ale aby sme si to ukázali úplne presne, prinášame Vám detailný prehľad zmeny sadzieb a toho, čo pán poslanec Kaplan nazýva zvyšovanie daní.

 

 

Poplatok TKO – aj keď podotýkame, že primátor hovoril výlučne o daniach:

Došlo k zvýšeniu poplatku z 0,0527 € na 0,065 € na osobu, ( t.j. z 19,24 €/osoba/ rok na 23,73 €/osoba/rok, zvýšenie 4,49 € na osobu ročne)  –  zvýšenie z dôvodu vybudovania novej kazety skládky Žabany, pričom stále ide len o čiastočné krytie nákladov.

Rovnako v roku 2016 Mesto vstupovalo do zmeny VZN a zvlášť do sadzieb len a len z legislatívnych dôvodov.  Zo zákona sa zmenila kategorizácia stavieb. Z celkového počtu 7 stavieb bolo  pre r. 2016 uzákonených 9 stavieb, pre ktoré bolo potrebné stanoviť nové sadzby dane za splnenia ďalšej zákonnej podmienky dodržať zníženie 40-násoboku na 10 násobok, medzi najnižšou a najvyššou sadzbou.

Zvýšenie dane u stavieb na bývanie – z 0,20 na 0,26 € na m²

Zvýšenie dane za byt – z 0,20 € na 0,26 € za m² podlahovej plochy bytu – došlo k zosúladeniu sadzby dane za byt so sadzbou na bývanie (daň v obytných domoch) K navýšeniu poplatkov v materských školách, pre deti do troch rokov, by sme sa ani nemali vyjadrovať, lebo v tomto prípade pán poslanec vôbec nerozlišuje poplatky a dane. Ako sme už uviedli primátor mesta deklaroval nezvyšovať dane – nie poplatky, ktorých je v meste niekoľko desiatok. Jedným z nich je poplatok za deti v materských školách.

Napriek tomu uvádzame: V zmysle (školského zákona) zákona  č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov § 59 – na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, čiže má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. O prijatí rozhoduje riaditeľ materskej školy.

Podľa Vyhlášky o materských školách č.306/2008 v znení neskorších predpisov §3 ods.1 –  Dieťa po dovŕšení 2 rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. ( Ak je v triede dieťa vo veku do 3 rokov počíta sa za 2 deti, tým môžeme do triedy prijať menej detí. Integrované deti môžu byť v triede najviac dve.

Podľa § 28 ods.3 školského zákona – Vzdelanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Výšku príspevku určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Materské školy v zmysle zákona sú financované z dvoch zdrojov – z podielových daní obce (od štátu), ktoré sú prepočítané podľa stanovených podmienok a príspevku od rodičov detí.

Mesto Michalovce vo svojom VZN o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta.

Michalovce má schválený poplatok v MŠ pre deti vo veku od 3 do 6 rokov vo výške 10,- € od roku 2013 (predtým bol 8,30 €). Vzhľadom na dôvody uvedené v druhom odstavci sú zvýšené výdavky na deti do 3 rokov veku, a preto je poplatok vo výške 140 € od školského roku 2015/2016 ( bolo to vyrovnané s detskými jasľami, predtým bol poplatok 60 € za MŠ, a to od roku 2013 do 2015.).

 

Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru MsÚ Michalovce

Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu

 

Diskusia k článku