Rokovalo Mestské Zastupiteľstvo

Rokovalo mestské zastupiteľstvo MichalovceDesiate rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v utorok 24. júna 2008 v zasadačke Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach.

 

Po úvodných správach o prijatých uzneseniach mestskej rady za obdobie máj až jún 2008, riešení interpelácii poslancov a výsledkoch kontroly, sa poslanecký zbor venoval činnosti mestskej autobusovej dopravy v Michalovciach za rok 2007 a výsledkom kontroly poskytovania výkonov mestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v meste. Z predložených materiálov vyplynulo, že mesto Michalovce v zmysle Vyhlášky č. 151/2003 Z.z. uhradí SAD Michalovce 628 tis. Sk ako stratu vo verejnom záujme a 442 tis. Sk ako primeraný zisk v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave za rok 2007.
 
Ďalším bodom bol návrh na vydanie publikácie o T. J. Moussonovi. Odsúhlasením predloženého návrhu zastupiteľstvo umožnilo začať s prácami na príprave a vydaní publikácie o maliarovi, ktorý bol zanieteným pozorovateľom tunajšieho kraja a ľudu a prežil na Zemplíne 33 rokov. Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie informatívnu správu o pripravovaných a realizovaných investičných akciách v meste. Medzi najväčšie z nich určite patrí výstavba malometrážnych bytov, ktoré sa v týchto dňoch začali stavať na Masarykovej ulici.
 
Zastupiteľstvo pokračovalo odsúhlasením žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektov „Svietime úsporne a spoľahlivo“ a „Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia triediacej linky odpadov“.
 
Poslanci následne odsúhlasili rozpočtové opatrenie a predaj pozemkov zastavaných garážami v lokalitách Ulice špitálskej a Ulice okružnej – Zekon, pri blokoch O2, S2 a pri Arece. Poslanci sa oboznámili aj s výsledkami výberových  konaní na prenájom nebytových priestorov a pozemkov v majetku mesta.
 
Nasledovala diskusia o návrhu zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia MsZ Michalovce č. 101 o určení sadzieb a stanovení podmienok za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Michalovce a VZN č. 85 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Obidve zmeny poslanci schválili.
 
Po odobrení dodatku k organizačnej štruktúre škôl prejednávali plán kontrolnej činnosti a harmonogramy zasadnutí MsZ, MsR, jednotlivých komisií a redakčnej rady Michalovčan na druhý polrok 2008.
 
Záver patril interpeláciám poslancov a diskusii, v ktorej sa najviac hovorilo o bezpečnosti a dodržiavaní poriadku a čistoty v našom meste.

 

Palečková Iveta, Ing.
hovorkyňa, redaktorka Michalovčana
Mestský úrad Michalovce 

Diskusia k článku