Realizácia projektu MLIN

 

 

Realizácia projektu MLIN

MLINMarginalize Locality – INclusion

 
Mesto Michalovce realizuje v súčasnosti projekt terénnej sociálnej práce s názvom „MLIN – Marginalize Locality – INclusion“ v rámci operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ prioritnej osi „Podpora sociálnej inklúzie“ opatrenia  2.1 „Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity“. Projekt je určený osobám ohrozeným sociálnym vylúčením, dlhodobo nezamestnaným.
Cieľom projektu je komunitný rozvoj v rómskej osade na Mlynskej ulici, dosiahnutie zmeny postoja rómov v snahe riešiť svoju vlastnú situáciu, ich začlenenie sa do majoritnej spoločnosti, vytvoriť funkčnú sieť terénnych sociálnych pracovníkov, pre realizáciu služieb starostlivosti vo všetkých kritických oblastiach života marginalizovanej rómskej komunity „Angy mlyn“, zabezpečiť lokálne pracovné poradenstvo, vyhľadávanie pracovných príležitostí pre nezamestnaných priamo v komunite, realizovať vzdelávacie, osvetové a voľno-časové aktivity v komunite, nácvik sociálnych zručností, zabezpečiť vyškolenie terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov v oblasti sociálnej práce s komunitou, komunitného plánovania a rozvoja.
Mesto získalo na realizáciu projektu nenávratné finančné prostriedky vo výške  124 563,83 €. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore  Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

Iveta Palečková
hovorkyňa MsÚ Michalovce
 
 
Podpora projektu

 

Diskusia k článku