Čím poslúžime my? – obchod minulosti

muzeum_obchodu2

 

Košický samosprávny kraj, Zemplínske múzeum Michalovce, Múzeum obchodu  Bratislava Vás pozývajú na výstavu

„Čím poslúžime my?“ (Obchod v minulosti)

Sprístupnenie výstavy bude od 8.7. 2009 – 4.9. 2009 – Západné krídlo Zemplínskeho múzea v Michalovciach

{yoogallery src=[/images/obr/kultura/muzeum/obchod] thumb=[polaroid] width=[130] height=[100] title=[Čím poslúžime my? – obchod minulosti]}

 

Koloniál z 1. polovice 20. storočia

(interiér obchodíka so zmiešaným tovarom)

Ľudské spoločenstvá prichádzali od nepamäti do vzájomného styku, oboznamovali sa s materiálnou kultúrou iných a pokiaľ bola vyššia, usilovali sa osvojiť si ju. V histórii prešlo veľa času, pokiaľ ľudstvo dospelo k poznaniu, že predmety, výrobky iných si možno osvojiť aj inakšie ako násilím. V tom azda spočíva základný civilizačný prvok a úloha obchodu pri poľudšťovaní človeka. Výmena výrobkov medzi neznámymi spoločenstvami tvorí bázu budovania medziľudských vzťahov. Rýchly rast produktivity a deľby práce spôsobil, že sa stále väčšie množstvo výrobkov mohlo stať tovarom a bolo predmetom obchodu. Výrobcovia boli nútení zveriť predaj svojich výrobkov samotnému činiteľovi –obchodníkovi. Obchod však zasahuje nielen do spoločenského života, ale v mnohých smeroch odráža aj kultúrnu úroveň národa.     Vystavené exponáty, pochádzajúce zo zbierkového fondu Múzea obchodu Bratislava, približujú návštevníkom nezabudnuteľnú spomienku a nostalgickú atmosféru, ktorá panovala na území bývalého Československa v období 1. polovice 20. storočia.

Vzácne sú medzi zbierkami takmer kompletne zachované zariadenia obchodíkov so zmiešaným tovarom – pulty, regále a vitríny z Tvrdošoviec. Vystavený je pôvodne zariadený interiér obchodíka so zmiešaným tovarom zo začiatku 20. storočia. Bohatú výpovednú hodnotu majú papierové, kartónové, drevené a plechové obaly, ktoré v snahe upútať zákazníka, niesli okrem informácií o výrobcovi a výrobku, i pestrú výzdobu a nápaditú grafickú úpravu.

Významnú skupinu exponátov tvoria mechanické pracovné pomôcky nevyhnutné pri predaji. Z nich napríklad registračná príjmová pokladnica – ľudovo nazývaná „Nacionálka“, pochádzajúca od amerického výrobcu National Cash Register Company, uľahčovala a hlavne urýchľovala prácu predajcu. Stal sa z nej nástroj nového analytického prístupu, ktorý vyústil do systematického používania informácií na vytváranie finančného zisku. Neodmysliteľnou súčasťou výmeny tovaru boli už v staroveku váhy. Návštevník má možnosť vidieť jednoduchšie rovnoramenné  a balančné miskové váhy.

Široká je tiež škála rozmanitých zásobníkov na tovar: na kávu, cukrovinky, semená a iné suroviny. Mnohé sú starostlivo zdobené plastickou i maľovanou dekoráciou, čím popri praktickom využití skrášľovali interiéry obchodíkov. Pri predaji a kontrole tovaru potreboval predajca rôzne pomôcky a zariadenia na kontrolu kvality tovaru, úpravu a balenia, na naberanie či čerpanie tekutín. Návštevník výstavy má možnosť vidieť množstvo artefaktov určených na tento účel. Adekvátnu formu propagačných prostriedkov zachytáva súbor plagátov na základe ktorých je možné pomerne súvislo sledovať vývoj tlačenej reklamy v 1. polovici 20. storočia. Mnoho informácií o svojej dobe nesú i plechové a smaltované tabule, kartónové vývesky a stojany, reklamné predmety, či priestorové pútače a vývesné štíty, ktoré z ulice lákali zákazníkov do obchodov.

V širšom kontexte nám tieto vystavené artefakty dokumentujú základné súvislosti medzi hospodárskymi, sociálnymi a politickými problémami daného historického obdobia. Obchodníci sa museli vyznačovať nielen tým, že poznali tovary a ich výmennú hodnotu, najvýhodnejšie cesty a formy prepravy, ale aj poznatkami o dobových ekonomických problémoch a o spôsobe života ľudí mimo rámca svojej krajiny a najmä jazykovými vedomosťami. Obchod, ako v minulosti, tak aj dnes možno vidieť aj v úlohe indikátora, ktorý registruje vývojové tendencie a zmeny v celej ekonomickej, ba aj širšej spoločenskej oblasti. Dokumentovať vzájomné pôsobenie a spätosť obchodu s ostatnými ekonomickými javmi je nielen možné, ale aj nanajvýš potrebné v každej etape nášho spoločenského a hospodárskeho vývoja.     

zdroj: Zemplínske múzeum v Michalovciach

Diskusia k článku