V Košickom kraji polícia posilnila výkon služby

Z uvedeného dôvodu bude nepretržitý zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na hlavných cestných ťahoch, nehodových úsekoch, v miestach so zvýšeným pohybom chodcov, so zameraním najmä na kontrolu pravidiel cestnej premávky jej nemotorovými účastníkmi s osobitným dôrazom na reflexné vybavenie chodcov a cyklistov za zníženej viditeľnosti, používanie priechodov pre chodcov, ako aj na rešpektovanie ustanovení pravidiel cestnej premávky týkajúcich sa povinností vodičov voči chodcom a naopak. Prísne sa bude pristupovať aj ku vodičom jazdiacim pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok. Kontrolovaný budú najmä vodiči s vodičským oprávnením nie starším ako 5 rokov a vodiči jazdiaci na motorových vozidlách agresívnym a arogantným spôsobom, pričom bude zapojený maximálny počet policajtov služby dopravnej, poriadkovej a železničnej polície vyhlásila od dňa 28.12.2011 do 01.01.2012 vrátane riaditeľka Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach plk. JUDr. Jana Baranová.

Občanov žiadame, aby dbali na svoju bezpečnosť a aj bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

Taktiež pri používaní zábavnej pyrotechniky je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné požiadavky na pyrotechnické výrobky s cieľom predísť nehodám. Predajcov upozorňujeme, že pyrotechnické výrobky sa nepredávajú ani inak nesprístupňujú spotrebiteľom, ktorých vek je obmedzený podľa tried zábavnej pyrotechniky. Žiadame predajcov, aby dodržiavali určené vekové obmedzenia.

V novom roku prajeme veľa šťastných kilometrov bez nehôd, veľa zdravia, pohody a každodenných úspechov v osobnom i v pracovnom živote.

Vedenie KR PZ v Košiciach.

Diskusia k článku