V Košickom kraji v roku 2018 zbankrotovalo 1 948 obyvateľov

V roku 2018 bolo na Slovensku vyhlásených historicky najviac osobných bankrotov – až 13 848. Je to až o 164,33 percenta viac, ako v roku 2017, keď na Slovensku zbankrotovalo 5 239 dlžníkov. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, vlani v Košickom kraji zbankrotovalo 1 948 obyvateľov, čo predstavuje podiel 14,07 percenta z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v minulom roku, po Banskobystrickom kraji druhý najväčší. V medziročnom porovnaní s rokom 2017 počet osobných bankrotov v Košickom kraji v roku 2018 narástol až o 244,78 percenta. Je to najväčší medziročný nárast osobných bankrotoch medzi všetkými krajmi Slovenska.

 

„Náš predpoklad o počte osobných bankrotov vyššom ako 10 000 v roku 2018 sa nám potvrdil,“ uviedla Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK. „Najhlavnejším dôvodom ich výrazného nárastu je vyššia dostupnosť osobného bankrotu ako inštitútu zbavenia sa dlhov, ktorú umožnila legislatívna zmena účinná od 1. marca 2017. Dôvodom teda nie je, že by sa na Slovensku od júna 2017, keď sa prvýkrát prejavili účinky tejto zmeny, začalo dostávať do neriešiteľných finančných problémov stále viac a viac občanov. Ide o dlžníkov, ktorí svoju platobnú neschopnosť nemohli v minulosti riešiť, nakoľko nespĺňali legislatívne podmienky. Vzhľadom na celkovú úroveň zadlženia slovenských domácností ako aj tempo zadlžovania, ktoré je najvyššie v celej Európskej únii, predpokladáme, že počty osobných bankrotov budú vysoké aj v roku 2019,“ dodala J. Marková.

Graf č. 1: Vývoj počtu osobných bankrotov v roku 2017 a v roku 2018 vo všetkých krajoch Slovenska

Zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

 

Rekordným bol aj posledný mesiac vlaňajška, keď zbankrotovalo až 1 415 Slovákov. V decembri 2018 bolo v Košickom kraji vyhlásených 177 osobných bankrotov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 s 87 osobnými bankrotmi predstavuje nárast o 103,45 percenta.

 

Graf č. 2: Vývoj počtu osobných bankrotov v decembri 2017 a 2018 vo všetkých krajoch Slovenska

Zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

 

Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca roka 2018 zbankrotovalo už 22 005 obyvateľov Slovenskej republiky.

 

O osobný bankrot môžu zadlžení občania – fyzické osoby podnikatelia a fyzické osoby nepodnikatelia – požiadať prostredníctvom Centra právnej pomoci. Dlžník kontaktuje príslušnú kanceláriu, respektíve konzultačné pracovisko centra podľa miesta svojho trvalého bydliska. V Košickom kraji pôsobia tri kancelárie a konzultačné pracoviská Centra právnej pomoci – v Košiciach, Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi.

 

CRIF SK analyzuje vývoj osobných bankrotov na Slovensku od roku 2006. Spoločnosť do analýzy zahrnula údaje o fyzických osobách, ktoré v súlade s novými ustanoveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii sami podali návrh na svoje oddlženie (osobný bankrot) prostredníctvom Centra právnej pomoci alebo ním určeným advokátom buď formou konkurzu alebo splátkovým kalendárom. V analýze nie sú zahrnuté údaje o fyzických osobách – podnikateľoch, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz návrhom inej osoby alebo subjektu. Tieto údaje sú zahrnuté do štatistík firemných bankrotov spoločnosti CRIF SK.

 

O spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.:

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier. Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau je prevádzkovateľom významného informačného portálu Cribis Univerzálny register obsahujúceho komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, vrátane informácií o ich platobnej disciplíne.

 

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, ktorá je štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete.

 

Profil skupiny CRIF:

CRIF je globálna spoločnosť špecializujúca sa na oblasť rozvoja a riadenia úverového reportingu, obchodných informácií a systémov pre podporu rozhodovania. Bola založená v roku 1988 v talianskej Bologni. Dnes pôsobí na štyroch kontinentoch, a to v Európe, Amerike, Afrike a v Ázii, kde poskytuje svoje služby viac ako 2 400 bankovým a finančným inštitúciám. CRIF je vedúcou spoločnosťou v kontinentálnej Európe v oblasti úverových bankových služieb a je jedným z najväčších poskytovateľov medzinárodných integrovaných služieb pre riadenie obchodných a podnikateľských rizík či efektívne riadenie úverov a pre marketingové rozhodnutia. Patrí tiež k najväčším spoločnostiam, ktoré celosvetovo ponúka systémy pre podporu úverového rozhodovania.

 

Ďalšie informácie www.crif.sk, www.crif.com

Diskusia k článku