Stanoviska Mestského úradu Michalovce k článku: Michalovce mesto špiny

Dňa 13. 2. 2019 Michalovské noviny uverejnili článok Ing. Mareka Boku: Michalovce mesto špiny. V časti textu sa spomínajú znečistené pozemky, o ktoré sa mesto nestará a v tejto súvislosti ani nekoná. Titulok článku je podľa úradu mesta Michalovce zavádzajúci a nezodpovedá skutočnosti.

Skutočný stav:

1. Ani jeden pozemok, s výnimkou lokality Angi Mlyn, nie je vo vlastníctve Mesta.

2. Z lokality Angi Mlyn Mesto pravidelne vyváža tuhý komunálny odpad. V minulom roku sme vyčistili všetky odpadové kanály a okrem pravidelného vývozu, každoročne vyvážame veľké množstvo nahromadeného odpadu.

3. Mesto Michalovce pravidelne zasiela výzvy vlastníkom pozemkov, aby ich vyčistili. Robíme tak v prípade štátnej cesty, ktorá je v správe Slovenskej správy ciest. Tá na svojich odstavných plochách nezabezpečila základné hygienické požiadavky a neumiestnila tam odpadkové koše a taktiež neodstránila uhynuté zviera na komunikácii. Aj z tohto dôvodu je tento úsek pravidelne znečistený. Výzvy na vyčistenie pozemkov sme zaslali aj ICED s.r.o., Michalovce, ale aj BVS Invest s.r.o.,, Prešov, ktoré sú vlastníkmi pozemkov v predmetnej lokalite.

MGR. ADELA VOJNOVÁ

Odborný referent komunikácie a kultúry
Odbor komunikácie, marketingu a kultúry

Diskusia k článku