Od novembra platí zbraňová amnestia

Štvrté kolo zbraňovej amnestie schválila Národná rada SR na obdobie od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021. V súvislosti s novelou zákona č. 247/2000 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021 zaniká trestnosť činu nedovoleného ozbrojovania. Občania môžu beztrestne odovzdať do úschovy nelegálne držané strelné zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, ktorý im o prevzatí vydá potvrdenie.

Odovzdané strelné zbrane a strelivo bude skúmať Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru. Občania budú mať možnosť si túto zbraň zaevidovať pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne budú môcť previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive.

 

UPOZORNENIE V SÚVISLOSTI SO ZÁKAZOM VYCHÁDZANIA

Zbraň bude prevzatá do úschovy od každého občana. A to bez ohľadu na to, či sa naňho vzťahujú výnimky z uznesenia vlády o zákaze vykázania. Konanie občana, ktorý poruší uznesenie o zákaze vychádzania, však bude následne riešené pre podozrenie porušenia predpisov na úseku verejného zdravotníctva. Zbraň bude od neho prevzatá za dodržania prísnych hygienických opatrení.

Viac v odkaze: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-novembra-plati-zbranova-amnestia

 

Diskusia k článku