Informácia o začatí výchovnovzdelávacieho procesu žiakov druhého stupňa ZŠ

skola1

V súvislosti  s  opatreniami Vlády SR na zastavenie šírenia  ochorenia COVID – 19 a na  základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zo 4. decembra 2020, v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR, je možné od 7. decembra 2020 obnoviť školské vyučovanie v základných školách pre ročníky 5. až 9., za predpokladu, že to prevádzkové dôvody umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Mesto Michalovce ako zriaďovateľ materských škôl, základných škôl a základnej umeleckej školy, v spolupráci s riaditeľmi škôl, preverilo záujem rodičov o návrat žiakov druhého stupňa do škôl ešte do Vianoc. Z ôsmych základných škôl len v jednej sme zaznamenali záujem rodičov (viac ako 50%), a to v ZŠ na Komenského ulici. V tejto škole sa tak uskutočnilo 8. decembra aj testovanie žiakov a rodičov, pričom sa ho zúčastnilo 50,3% zákonných zástupcov a školopovinných detí.

Záujem otvoriť výučbu prejavili aj rodičia žiakov 1. až 4. ročníka navštevujúci základnú umeleckú školu v individuálnej a skupinovej forme.

Po prehodnotení uvedených skutočností zriaďovateľ – Mesto Michalovce, rozhodol  otvoriť ako pilotný projekt otvárania škôl, za účelom návratu žiakov II. stupňa do školských lavíc, výchovnovzdelávací proces na ZŠ, Ul. Komenského 1, Michalovce, od 9.12.2020 a Základnú umeleckú školu na Štefánikovej ulici, v individuálnej a v skupinovej forme pre žiakov prvého stupňa od 10. decembra 2020. Tieto procesy sú samozrejme realizované pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení, vydaných k zastaveniu šírenia ochorenia COVID – 19.

Diskusia k článku