Dotácie z rozpočtu mesta podporili šport, kultúru aj sociálnu sféru

Michalovce aj v roku 2020 vyčlenili v rozpočte Mesta finančné prostriedky na poskytnutie dotácií. Tieto finančné prostriedky Mesto v uplynulom roku poskytlo na základe Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 207/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Michalovce právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom,  ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Michalovce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Michalovce.  

Aj napriek náročnému roku 2020  Mesto v rámci dotácií na celoročnú činnosť pre mládežnícke a športové kluby prerozdelilo siedmim mládežníckym športovým klubom pôsobiacim v  meste dotáciu v celkovej výške 240 400 eur.  Mesto Michalovce podporilo hokej,  hádzanú, džudo, basketbal, florbal, stolný tenis. Súčasne podporilo MFK Zemplín sumou 324 000 eur a klub HK Dukla Ingema sumou 200 000 eur.

Finančne podporené boli aj oblasť kultúry a životného prostredia, sociálna a cirkevná sféra. Nepriaznivá situácia spojená s Covid-19 spôsobila, že pre  jednorazové aktivity bola celková vyčerpaná suma dotácií nižšia ako v minulých rokoch. Celkovo bolo na jednorazové projekty vyčerpaných 25 460 eur. Dôsledkom opatrení 52 žiadateľov nemohlo uskutočniť svoje projekty. V rámci prerozdelenia dotácií bolo na základe žiadostí podporených 52 občianskych združení a  neziskových organizácií, z toho štyri subjekty vrátili celú výšku dotácie a jeden subjekt vrátil časť nezúčtovanej dotácie.

Vďaka peniazom z dotácie podporené subjekty zlepšili svoje podmienky existencie v podobe materiálno-technického zabezpečenia. Folklórne združenia Zemplín, Svojina, Súkromná základná umelecká škola (Jurošík) a Zboristi sv. Michala doplnili svoje krojové výbavy a oblečenie na vystúpenia. Z dotácie poskytnutej Mestom Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického zakúpila 82 nových kníh z krásnej a náučnej literatúry  pre deti, mládež a dospelých. Občianske združenie Milites Castri výstavbou dobového tábora obohatilo zbierku Zemplínskeho múzea. S podporou Mesta uzrelo svetlo sveta aj michalovské historické pexeso

– Mixeso, ktorého autorkou je Mgr. Eva Bučková. Uvoľnenie niektorých opatrení umožnilo niektorým  žiadateľom uskutočniť zaujímavé podujatia. Za všetky spomenieme napríklad letné tábory, ktoré zorganizovali redemptoristi, Občianske združenie Peniél a Domka – Združenie saleziánskej mládeže. Koncom septembra sa podarilo občianskemu združeniu Nostalgia Garden uskutočniť zaujímavý koncert dvoch michalovských hudobných skupín. Slovenská únia sluchovo postihnutých a tiež Slovenský zväz telesne postihnutých zorganizovali z finančných prostriedkov dotácie športové hry a okresný deň športu. Členovia Slovenskej únie sluchovo postihnutých a Zväzu diabetikov Slovenska, Základnej organizácie DIAMI vďaka poskytnutým financiám načerpali sily na rekondičnom a rehabilitačnom pobyte.

Aj v  roku 2021 Mesto plánuje podporiť projekty vo všetkých oblastiach, definovaných VZN č.  207/2019. Subjekty, ktoré plánujú realizovať verejno-prospešné podujatia v oblasti školstva, kultúry, športu, životného prostredia, v sociálnej oblasti či charity v mesiacoch apríl až december 2021, sa môžu so svojimi projektami uchádzať o poskytnutie dotácie do 28. februára. Privítame prospešné projekty, ktoré obohatia život v  Michalovciach v  roku 2021 pre obyvateľov aj návštevníkov mesta. Žiadatelia by v tomto roku mali brať do úvahy súčasnú pandemickú situáciu a tej  prispôsobiť aj charakter projektov a z toho vyplývajúce ich následné úspešné zrealizovanie.

Diskusia k článku