Podpora energetickej efektívnosti budov v meste Michalovce

michalovce3

Mesto Michalovce je vlastníkom viacerých administratívnych budov, v ktorých sídlia verejné inštitúcie, sociálne zariadenia, kultúrne stredisko, umelecké školy, charita a pod. Všetky tieto budovy boli postavené pred niekoľkými desaťročiami a vyžadujú celkovú rekonštrukciu a zlepšenie hospodárnosti pri prevádzke a údržbe. S týmto zámerom Mesto pre desať svojich budov vytvorí účelový energetický audit ako nutnej podmienky pre ich rekonštrukciu, resp. garantovanú energetickú službu.

Audit sa bude realizovať v rámci projektu Podpora energetickej efektívnosti budov v meste Michalovce v Operačnom programe Kvalita životného prostredia. Na projekt sme získali nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ vo výške 51 244,9 eur. Spolufinancovanie Mesta je vo výške 5 percent, čo predstavuje 2 679 eur.

Mesto už podpísalo so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku, súčasne po realizácii  verejného obstarávania začalo hlavnú aktivitu podpisom zmluvy o dodávke služieb. Výsledkom projektu bude energetický audit za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti mestských budov. Audit poslúži ako dokument potrebný pre využitie garantovanej energetickej služby, resp. pre prípravu projektovej dokumentácie rekonštrukcie budov.

Energetický audit sa týka nasledujúcich budov: budova mestského úradu na Námestí osloboditeľov č.30, budova mestského úradu na Námestí slobody 1, Starý súd na Námestí osloboditeľov č.77, Dom služieb na Námestí osloboditeľov č. 82, Základná umelecká škola na Štefánikovej ulici, Zlatý bažant na Ul. saleziánov, Mestské kultúrne stredisko na Námestí osloboditeľov č.25, Zlatý býk  na Námestí osloboditeľov č.10,  Stredisko služieb škole  na Ul. okružnej 3567 a budova bývalého SOU stavebného – aktuálne sídlo mestskej spoločnosti Služby mesta Michalovce na Partizánskej ulici č.23. Všetky vybrané budovy sú vo výlučnom vlastníctve mesta.

Vytvorený účelový energetický audit bude zverejnený na webovej stránke Mesta www.michalovce.sk. Projekt by mal byť ukončený v apríli 2022.

V minulosti Mesto aj vďaka externým zdrojom zvýšilo hospodárnosť a zefektívnilo prevádzku viacerých svojich budov (všetkých základných a materských škôl, zariadenia pre seniorov) či verejného osvetlenia a pod. Všetky projekty zároveň prispeli k zlepšeniu environmentálnych ukazovateľov.

Diskusia k článku