Prijímacie skúšky na ZUŠ

Prihláška na štúdium sa podáva elektronicky na webovej stránke školy, alebo osobne  na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v budove školy.

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Diskusia k článku