Mesto Michalovce pripravilo školy na nový školský rok

zspavlahorova

V školskom roku 2021/2022 otvorí v Michalovciach svoje brány osem plnoorganizovaných základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, ktorých súčasťou sú školské kluby detí, školské jedálne a sedem centier voľného času.

V súvislosti so zmenou zákona o povinnom predškolskom vzdelávaní Mesto od 1. septembra otvorí jednu novú triedu v Materskej škole na Ul. S. H. Vajanského a pribudne nová jednotriedna Materská škola na Mlynskej ulici v Michalovciach, aby sme zabezpečili dostupnosť predškolskej výchovy a vzdelávania všetkým občanom mesta. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta tak bude spolu deväť materských škôl, novozriadená MŠ na Mlynskej ulici je zaradená v sieti od 1. septembra 2021.

Zriaďovateľ v uplynulých mesiacoch zabezpečil prostredníctvom podniku Služby mesta Michalovce opravy, úpravy a rekonštrukcie na viacerých základných aj materských školách.

Na ZŠ T. J. Moussona bola realizovaná oprava elektroinštalácie vrátane výmeny svietidiel v triedach a na chodbách. Na ZŠ, J. A. Komenského 1 bol opravený chodníka pri multifunkčnom ihrisku aj vstupná chodba do telocvične. Na ZŠ, Krymská 5 prešielopravou chodník pri ekozáhrade. Na ZŠ, J. Švermu 6 opravili vstupný vestibul vrátane svietidiel, boli vymenené PVC podlahy na chodbách a opravené chodby pri triedach prvého stupňa, v triedach boli vymenené svietidlá. Na ZŠ P. Horova bola opravená vonkajšia fasádna omietka v budove č. 4 a kanalizačný vpust do šachty. Na ZŠ, Okružná 17 sa realizovala oprava omietok stien a stropov, vrátane maľby a náteru soklov v triedach a na chodbách. Na ZŠ, Moskovská 1 upravili priestory v areáli elokovaného pracoviska základnej školy na Mlynskej ulici pre zriadenie predškolskej výchovy v novej Materskej škole, Mlynská 1.

V rámci investičných akcií bola postavená florbalová hala pri ZŠ T. J. Moussona a pripravuje sa výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ, Moskovská 1. Ukončené boli projekty viacerých odborných učební, jazyková učebňa na ZŠ, Okružná, jazykové laboratórium na ZŠ T. J. Moussona, jazyková učebňa a knižnica na ZŠ, Školská ul. a učebňa chémie na ZŠ, Komenského.

Aj v materských školách boli zrealizované opravy. V MŠ, Fraňa Kráľa 78 to bola výmena potrubia ústredného kúrenia a oprava priestorov kuchynky. V MŠ, Školská 5 opravili výdajné kuchynky a toaletu pre dospelých. V MŠ, J. A. Komenského 2 bol opravený strešný zvod. V MŠ, Masarykova 30 sa realizovala oprava toalety pre dospelých, maľovali sa chodby na prízemí a bola opravená časť  strechy. V MŠ, Okružná 19 sa oprava týkala hracích prvkov a pieskovísk v areáli, vchodu do telocvične a tiež prebehla oprava toalety pre dospelých. V MŠ, Leningradská 1 sa realizovala maľba schodíšť a spojovacích chodieb, kladenie dlažby, oprava terasy vrátane fasádnej omietky a boli doplnené sociálne zariadenia v zmysle hygienických opatrení. V MŠ, J. Švermu 8 boli opravené vonkajšie schody a vonkajšie osvetlenie. V MŠ, S. H. Vajanského 5 sa opravili detské toalety a toalety pre dospelých v hospodárskej časti a kuchynky pri triede pre predškolskú výchovu.

Do lavíc v septembri v Michalovciach zasadne približne 4 200 žiakov základných škôl, z toho okolo 460 prváčikov. Na základe prijatých žiadostí a vydaných rozhodnutí riaditeľkami materských škôl predpokladáme, že v materských školách budeme mať približne 1000 detí. Presné počty budú známe až po 15. septembri.

Uplynulý školský rok bol ovplyvnený prerušením prezenčného vyučovania na 2. stupni základných škôl od 26. októbra 2020 a následne od 11. januára do 8. marca 2021 aj na 1. stupni základných škôl a v materských školách s výnimkou detí pracovníkov kritickej infraštruktúry. Podľa covid automatu pre školy sa s plošným zatváraním škôl už nepočíta.

Všetkým pedagógom, nepedagogickým zamestnancom škôl, žiakom aj rodičom želáme hlavne veľa zdravia, aby mohli svoje predsavzatia a plány na tento školský rok úspešne napĺňať.

Diskusia k článku