Miestne dane a poplatky v Michalovciach na rok 2012

mesto

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom decembrovom rokovaní schválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 134 o miestnych daniach a VZN č. 135 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v uvedených nariadeniach a zároveň základné informácie pre podávanie daňových priznaní.

V prijatých všeobecne záväzných nariadeniach Mesto pristúpilo vo väčšine prípadov len k zaokrúhleniu sadzieb daní. Tak tomu bolo v ročnej sadzbe dane za m2 u bytov, kde sa mení výška dane z 0,199 € na 0,20 €, u nebytových priestorov z 0,697 € na 0,70 €, u stavieb na bývanie z 0,199 € na 0,20 €, u stavieb na pôdohospodársku produkciu z 0,116 € na 0,20 €, pri garážach z 0,697 € na 0,70 €, u priemyselných stavieb z 1,161 € na 1,20 €, pri stavbách na podnikanie z 2,456 € na 2,50 €, pri ostatných stavbách z 0,73 € na 1 €. U dane za pozemky sa mení percentuálna sadzba zo základu dane, a to výraznejšie pri lesných pozemkoch z 0,30 % na 0,75 % a  u rybníkov z 0,30 % na 0,75 %.

Daňové priznanie na daň z nehnuteľností podáva fyzická, resp. právnická osoba, u ktorej došlo v priebehu roka 2011 k akejkoľvek zmene nehnuteľnosti na predpísaných tlačivách, ktoré je možné získať  na mestskom úrade – finančný odbor – referát daní a poplatkov, resp. na web stránke: www.michalovce.sk – samospráva – ako vybaviť- dane a poplatky. Daňové priznania sa podávajú najneskôr do 31.1.2012 cez podateľňu MsÚ, alebo poštou na adresu MsÚ. Daň bude vyrubená rozhodnutím a je splatná do 15 dní od doručenia rozhodnutia o dani z nehnuteľností na bankový účet, ktorý bude  uvedený v rozhodnutí. Zaplatiť daň môže každý obyvateľ v hotovosti v pokladni MsÚ, alebo pripojenou poštovou poukážkou. Ak sú v rozhodnutí uvedené splátky, bude pri jednotlivých splátkach uvedený aj termín  splatnosti.

Daň za psa sa zvyšuje v roku 2012 v bytovom dome z 33,19 € na 35 € a v rodinných domoch z 9,95 € na 10 €. Daň za psa, na rozdiel od iných miestnych daní,  je daňovník povinný zaplatiť do 31.1.2012 bez vyrubenia a to na účet mesta č. 420 422 3001/5600 v banke, v hotovosti do pokladne MsÚ, resp. poštovou poukážkou, s uvedením variabilného symbolu začínajúceho 301 a pokračujúceho evidenčným číslom poplatníka.

Poplatok za tuhý komunálny odpad sa mení pre fyzické osoby z 0,0527 € na osobu a deň na 0,065 € na osobu a deň. Na zvýšenie poplatku má vplyv predovšetkým legislatívna úprava, na základe ktorej sa zvyšuje tvorba rezervy na rekultiváciu existujúcej skládky, ale aj náklady súvisiace s výstavbou novej kazety skládky Žabany a uzatvorenie starej skládky Žabany.

Poplatkové priznanie za komunálny odpad podávajú len občania, u ktorých došlo k nejakým zmenám oproti roku 2011.

Priznanie sa podáva najneskôr do 30 dní od vzniku týchto skutočností:
a) fyzická osoba –  od vzniku trvalého, alebo prechodného pobytu, zmeny pobytu (štúdium, zamestnanie, odchod do zahraničia a pod.), odo dňa vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a pod.)
b) právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom – odo dňa vzniku práva užívať nehnuteľnosť, ak túto nehnuteľnosť užíva na iný účel ako na podnikanie
c) právnická osoba, ktorá je podnikateľom – odo dňa vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania

Pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podnikajú, vzniká povinnosť podania poplatkového priznania správcovi dane, ktorým je Mesto v termíne do 31.1.2012. Poplatok za komunálny odpad sa vyrubuje rozhodnutím, v prípade množstevného zberu platobným výmerom a je splatný do 15 dní od doručenia.

Ing. Oľga Bereznaninová
zdroj: michalovce

Diskusia k článku