Hľadá sa riaditeľ CHKO Vihorlat a riaditeľ NP Poloniny

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, vypisuje výberové konanie na miesto riaditeľa Správy Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat v Michalovciach. Zároveň sa vypisuje výberové konanie na miesto riaditeľa správy Národného parku Poloniny v Stakčíne.

Osobnostné predpoklady a zručnosti
1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie prírodovedného, lesníckeho alebo ekologického zamerania druhého/tretieho stupňa.
2. Prax na riadiacej pozícii minimálne 3 roky.
3. Odborná prax minimálne 5 rokov.
4. Znalosť právnych predpisov upravujúcich ochranu prírody a krajiny, ochranu a využívanie vôd, lesníctva, poľovníctva, územného plánovania a stavebného poriadku a ostatné zložky životného prostredia, základná znalosť pracovno-právnych predpisov a predpisov súvisiacich s verejným obstarávaním.
5. Bezúhonnosť.
6. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie.
7. Znalosť minimálne jedného svetového jazyka je výhodou.
8. Ovládanie PC na dobrej užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Outlook).
9. Vodičské oprávnenie skupiny „B“.

Náplň práce:
1) Riadenie činnosti Správy CHKO Vihorlat – Riadenie činnosti Správy NP Poloniny.
2) Zabezpečovanie výkonu činností ŠOP SR na území pôsobnosti správy a vytváranie vhodných pracovných podmienok pre činnosť správy.
3) Vykonávanie odborných úloh v rámci správy NP.
4) Zodpovednosť za:
a) plnenie plánu hlavných úloh podľa schváleného plánu hlavných úloh ŠOP SR,
b) efektívne, hospodárne a účelné použitie finančných prostriedkov,
c) správu nehnuteľného i hnuteľného majetku v užívaní správy,
d) plnenie a čerpanie projektov v rámci správy.

Ponúkané výhody:
1) 5 dní dovolenky navyše,
2) mesačne osobný príplatok k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
3) pružný pracovný čas,
4) PN zaplatená nad rámec zákona,
5) poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Oznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Profesijný štruktúrovaný životopis
3. Kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady
4. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania a súhlas so zverejnením životopisu a písomnej koncepcie rozvoja na webovom sídle Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (súhlas so spracúvaním osobných údajov tvorí prílohu vypísania výberového konania).
6. Vypracovaný projekt „Koncepcia riadenia a rozvoja chránenej krajinnej oblasti Vihorlat“  ktorého súčasťou je „Stratégia rozvoja spolupráce národného
parku s relevantnými subjektmi v regióne“(rozsah do 5 strán), ktorého súčasťou je „Stratégia rozvoja spolupráce chránenej krajinnej oblasti s relevantnými subjektmi v regióne“ V prípade uchádzania sa miesto riaditeľa NP Poloniny: Vypracovaný projekt „Koncepcia riadenia a rozvoja Národného parku Poloniny“ (rozsah do 5 strán)…

Doplňujúce informácie pre uchádzača:
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dĺžky odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálne základná zložka mzdy je vo výške 1091,50 EUR.

Písomné žiadosti o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi posielajte poštou alebo osobne doručte najneskôr do 15.11.2020 na adresu Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa Správy CHKO Vihorlat – NEOTVÁRAŤ“. V prípade výberového konania NP Polononiny: „Výberové konanie na riaditeľa Správy NP Poloniny – NEOTVÁRAŤ“

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni.

Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí doručia všetky požadované doklady a súčasne spĺňajú všetky požadované predpoklady a zručnosti.
Prihlášky doručené elektronickou formou, alebo po stanovenom termíne nebudú akceptované.

Kontaktná osoba: Mgr. Dana Štepánková, vedúca oddelenia personalistiky a miezd Tel.: +421 48 472 20 20, e-mail: dana.stepankova@sopsr.sk

Diskusia k článku