Ako zaplatiť miestne dane a poplatky v čase zákazu vychádzania

michalovce3

Mesiac január je termín, kedy si svoju zákonnú povinnosť voči Mestu plnia fyzické a právnické osoby (daňovníci), ktoré sa v priebehu roka 2020 stali vlastníkmi nehnuteľnosti na území mesta Michalovce či majiteľmi psa.

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu nákazy novým koronavírusom a ochorením COVID-19 Mestský úrad Michalovce s platnosťou do odvolania pozastavil klientske hodiny mestského úradu. Vzhľadom na túto skutočnosť samospráva prosí občanov, aby na komunikáciu s Mestom využívali predovšetkým dostupné elektronické prostriedky, a to webový portál mesta https://www.michalovce.sk/sk/clanok/elektronicke-sluzby. Občania môžu tiež využiť služby Slovenskej pošty. Na webovej stránke mesta sú dostupné aj vzory tlačív, ktoré si občania môžu stiahnuť a vytlačiť: https://www.michalovce.sk/sk/clanok/dane-a-poplatky. Alebo môžu občania využiť podacie služby mestského úradu, ktoré v tomto čase fungujú v špecifickom režime, cez bočný vchod do budovy na Nám. osloboditeľov 30, príslušník mestskej polície tu občanom umožní odovzdať daňové priznanie do podacej urny. V nevyhnutných prípadoch je možné kontaktovať pracovníkov úradu emailom na podatelna@msumi.sk alebo telefonicky na uvedených číslach:

TKO: 056/6864 116, 056/6864 118, 056/6864 119,

Dane: 056/6864 121, 056/6864 128 alebo 0918 876 619.

Všetky informácie ohľadom miestnych daní a poplatku za komunálny odpad vrátane nároku na zníženie či oslobodenie od dane, poplatku za TKO, ako aj termíny podania priznaní a žiadostí sú dostupné na webovej stránke mesta Michalovce v časti Transparentné mesto – Všeobecne záväzné nariadenia (VZN). Konkrétne ide o Všeobecne záväzné nariadenie č. 210/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzné nariadenie č. 206/2019, o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Diskusia k článku