V Chránených vtáčích územiach Poiplie a Senianske rybníky sa po rokoch vybavovania obnovujú významné mokrade

Po viac ako 3 rokoch príprav a projektovania začala Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko realizovať konkrétne opatrenia v Chránených vtáčích územiach Poiplie a Senianske rybníky. Ich cieľom je obnoviť mokrade, zlepšiť vodný režim a chrániť vzácne druhy vtákov európskeho významu.

Jedným z negatívnych faktorov, ktoré ovplyvňujú stav mokradí a znižujú ich biodiverzitu je ich vysychanie a zarastanie. Počas aktuálne prebiehajúceho projektu LIFE „Ochrana mokradí a vtákov v Chránených vtáčích územiach Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku“, ktorý je podporený Európskou úniou a Ministerstvom životného prostredia, začali ornitológovia realizovať konkrétne opatrenia pre zlepšenie vodného režimu významných mokradí.  V prírodnej rezervácii Ryžovisko pri obci Ipeľské predmostie v okrese Veľký Krtíš (CHVÚ Poiplie) sa pomocou ťažkej techniky šetrne prehĺbi 1 ha zazemnenej mokrade, čím vznikne otvorená vodná plocha s rôznymi hĺbkami od plytčín až do 1 metra. Pripravuje sa aj  výstavba stavidiel, ktoré po vybudovaní zadržia vodu, vďaka čomu budú prosperovať mokrade rezervácie na ploche 60 ha.

Na lúke Ostrovik pri obci Senné v okrese Michalovce (CHVÚ Senianske rybníky) sa dokončujú práce na oprave a navýšení hrádze kanála s dĺžkou 570 metrov, ktorým je zavodňovaná lúka na jar.  Cieľom je zabrániť vytekaniu vody z mokradí cez poškodenú hrádzu, možnosť zadržať v mokradiach ešte viac vody a zlepšiť stav podmáčaných lúk na rozlohe 111 ha. Po realizácii uvedených aktivít bude v týchto 2 chránených vtáčích územiach revitalizovaných 171 ha mokradí. „V obnovených a revitalizovaných mokradiach zahniezdi napríklad viac chriašťov bodkovaných (Porzana porzana), alebo kalužiakov červenonohých (Tringa totanus). Ďalšie vzácne druhy ako napr. lyžičiar biely (Platalea leucorodia) či rybárik riečny (Alcedo atthis) využijú tieto lokality na získavanie potravy)“ vysvetľuje ornitológ Marian Mojžiš z SOS/BirdLife Slovensko. Nemej dôležitý význam majú tieto plochy aj pre migrujúce vtáky, ktoré tu nájdu miesto pre nerušený odpočinok a dostatok potravy im zabezpečí doplnenie energie potrebnej k migrácii. Okrem vtáčích druhov tu nájdu vhodné životné podmienky aj mnohé ďalšie organizmy viazané na vodné prostredie. „V rámci projektu LIFE IPORSEN okrem obnovy mokradí vytvárame a obnovujeme hniezdne príležitosti pre bociany čierne (Ciconia nigra), bociany biele (Ciconia ciconia), rybáre riečne (Sterna hirundo), rybáriky riečne a brehule hnedé (Riparia riparia). Podarilo sa nám odkúpiť pozemky, na ktorých bude mať vždy prioritu ochrana prírody“ uvádza manažér projektu Matej Repel. „V týchto chránených vtáčích územiach tiež budujeme turistickú infraštruktúru, informujeme a vzdelávame verejnosť, spolupracujeme so Štátnou ochranou prírody SR, samosprávami, záujmovými skupinami a občianskymi združeniami. Aktuálne vybavujeme ďalšie povolenia a aktivity budú pokračovať aj na ďalších lokalitách“ dodáva Repel.

Diskusia k článku