V Národnej prírodnej rezervácii Senianske rybníky pri Iňačovciach sa opravili hrádze a zrekonštruoval prívodný kanál

Senianske rybníky, Slovensko, 12.9.2023 – V Národnej prírodnej rezervácii Senianske rybníky pri Iňačovciach sa opravili hrádze a zrekonštruoval prívodný kanál, ktorý zásobuje vodou celú rybničnú sústavu. Národnú prírodnú rezerváciu aj hospodárske rybníky s celkovou rozlohou vyše 730 ha tak dokážu ochranári aj rybnikári spoľahlivejšie zásobovať vodou, ochrániť pred suchom a zlepšiť tak podmienky pre vzácne druhy vodných vtákov, ktoré nehniezdia nikde inde na Slovensku.

V auguste bola spustená záverečná fáza projektu LIFE „Obnova mokradí a ochrana vtáctva v chránených vtáčích územiach Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku“. Projekt zahŕňa dlho plánovanú opravu hrádzí a rekonštrukciu prívodného kanála v Národnej prírodnej rezervácii Senianske rybníky. Matej Repel zo SOS/BirdLife Slovensko vysvetľuje postup prác: „Už koncom zimy vykonal dodávateľ nevyhnutný výrub drevín a čistenie hrádzí. V auguste začali prípravné práce na stavenisku. Na lokalite boli vymedzené hranice zásahu,  pomocou techniky sa spevnila a navýšila hrádza rezervácie, vyčistil sa prívodný kanál od sedimentov a opravili sa porušenia betónových brehov prívodného kanála.“ Zároveň dodáva: „Na budúci rok uplynie polstoročie od ukončenia prvej fázy výstavby rybníkov, ktorá zahŕňala aj prívodný kanál. Po takej dlhej dobe bez zásadnejších opráv a pravidelnej údržby boli niektoré časti kanála v havarijnom stave a hrozilo pretrhnutie brehov, zaplavenie poľnohospodárskej pôdy a strata vody pre rezerváciu a rybníky. Opravy, ktoré realizujeme vďaka projektu LIFE IPORSEN sú nevyhnutné pre záchranu mokradí vo Vtáčom raji a zlepšenie podmienok pre vodné vtáctvo“.

Rekonštrukčné práce zahŕňali navýšenie západnej hrádze NPR Senianske rybníky a opravu poškodených miest na južnej hrádzi. Navrhovaná oprava na západnej hrádzi dosahuje celkovú dĺžku 260 metrov, na južnej hrádzi sa opravilo päť poškodených úsekov. Obe hrádze slúžia na udržiavanie vody v NPR Senianske rybníky. Betónový prívodný kanál privádza vodu nielen do rezervácie, ale aj do celej rybničnej sústavy. Podmienky, v ktorých sa práce realizovali opisuje za dodávateľa Rastislav Pika: „Zákazku sme museli stihnúť v pomerne krátkom čase vymedzenom ochranármi a rybnikármi. Práce sa museli ukončiť do 15. septembra, kedy rybnikári potrebujú vodu pre chov a výlov rýb na hospodárskych rybníkoch. Začať sme mohli ale až v auguste po vyhniezdení vtáctva. Popasovať sme sa navyše museli s ťažkými podmienkami, daždivým počasím, nestabilným podložím na premočenej ílovitej pôde aj kanálom plným vody, ktorý sme museli na dvoch miestach prehradiť a vodu odčerpávať pomocou čerpadiel. Napriek všetkému sme to stihli a dnes dokončenú stavbu odovzdávame“.

Repel uviedol, že tieto nevyhnutné a veľmi dôležité úpravy pravdepodobne zabránili veľkým ekologickým, ale aj hospodárskym škodám a zvýšia schopnosť krajiny zadržiavať vodu, ochránia okolitú poľnohospodársku pôdu pred nežiaducim zaplavovaním cez poškodené hrádze a zlepšia podmienky pre vodné vtáctvo. V budúcej sezóne vo Vtáčom raji vďaka tomu možno zahniezdi napríklad aj bučiak veľký, šabliarka modronohá, čorík bahenný či žeriav popolavý.

Chránené vtáčie územie Senianske rybníky pri obci Iňačovce, ktorého súčasťou je rovnomenná národná prírodná rezervácia, je najvýznamnejšou ornitologickou lokalitou na Slovensku najmä pre vodné druhy vtáctva. „V roku 2023 sme tu priamo v rezervácii zaznamenali hniezdenie nového vtáčieho druhu pre Slovensko – ibisovca hnedého. Veríme, že o rok sa vráti a budú tu pre neho ešte lepšie podmienky,“ uvádza Tomáš Ličák, strážca z SOS/BirdLife Slovensko.

Diskusia k článku