Mesto Michalovce rozšíri skládku na nie nebezpečný odpad

Stavenisko na realizáciu stavby Žabany – Skládka na nie nebezpečný odpad – Rozšírenie III. etapa bolo odovzdané zhotoviteľovi stavby EDEMI, s.r.o., Rešica. Mesto rozšíri skládku na nie nebezpečný odpad za približne 1,4 mil. eur z vlastných zdrojov.


Začiatok realizácie stavby bol podmienený vydaním rozhodnutia Inšpekcie životného prostredia. Po prijatí právoplatného rozhodnutia začalo mesto rokovať so zhotoviteľom stavby a stavenisko mu bolo odovzdané 18. apríla. Stavba je rozdelená na viacero stavebných objektov – príprava územia, samotné teleso skládky, spevnené plochy, odvodnenie a odplynenie skládky, monitorovací systém, oplotenie a sadové úpravy. Práce začali 22. apríla a potrvajú 10 mesiacov. V týchto dňoch sa realizuje príprava územia, súčasťou ktorého je aj vykonanie skrývky humusového horizontu.


Účelom stavby je rozšírenie existujúcej skládky na nie nebezpečný odpad situovanej v lokalite Žabany, v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Kazety I. a II. etapy sú naplnené a uzavreté. Kazeta vybudovaná v II. etape bola uzavretá a zrekultivovaná v októbri 2021.


Rozšírenie skládky umožní využiť už vybudované zariadenia v uvedenej lokalite. Zároveň kratšia zvozová vzdialenosť prispeje k úspore nákladov a k zníženiu emisií pri preprave odpadu. Stavebné práce budú prebiehať v tomto rozsahu: príprava územia, výkopové práce a vytvarovanie telesa skládky, násyp obvodovej hrádze, utesnenie dna a svahov skládky, plošná drenáž, zvodný drén, odtokové potrubie, odplyňovacie šachty, potrubie postreku, kontrolný monitorovací systém, pozorovacia sonda, spevnené plochy, oplotenie skládky, sadové úpravy. Po ukončení prác nasleduje kolaudácia stavby. Predpokladáme, že skládka bude otvorená v prvom polroku 2025.

Diskusia k článku