Hk Mládež Michalovce – športová trieda

Pozývame budúcich prváčikov do športovej hokejovej triedy! Je to trieda prvého ročníka na Základnej škole na Školskej ulici č. 2 v Michalovciach, určená pre športovo talentované deti, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania. Trieda je zameraná na šport, a to hlavne na ľadový hokej.

Príprava na vstup do ŠHT začne od 6. roku života. Tieto športovotalentované deti budú vo vyššom veku následne tvoriť základňu nadaných mladých hráčov a hráčok pre juniorskú a seniorskú kategóriu ľadového hokeja v Michalovciach.

ZŠ v zmysle školského vzdelávacieho programu poskytne v športových triedach väčší priestor na športovú prípravu a tréningový proces. Zabezpečí skúsených pedagógov (v súčinnosti s HK Mládež Michalovce), ktorí v súlade s platnými učebnými osnovami a tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi športovej prípravy v ľadovom hokeji budú žiakov v ŠHT viesť k dobrej fyzickej kondícii, k správnej životospráve, kvalitnej športovej výkonnosti, slušnému správaniu a riadnemu plneniu svojich školských povinností.

ŠHT budú zamerané na ľadový hokej chlapcov a dievčat. ZŠ a HK bude úzko spolupracovať pri zabezpečovaní tréningovej a súťažnej činnosti. Žiaci ŠHT sa budú na hodinách venovať všeobecnej a špeciálnej športovej príprave (priestory ZŠ a HK). Pritom sa budú popri klasickej výučbe vzdelávať v teórii športovej prípravy, terminológii v cudzích jazykoch, v problematike správnej životosprávy.

Diskusia k článku