Uctievanie Tammúza raz a navždy skončí

piazza_san_pietro_citta_del_vaticano

Noach mal troch synov. Sema, Chama a Jafeta. Cham po potope splodil Kúša a ten splodil Nimroda. Nimrod, lovec zvierat aj ľudí, zjednotil obydlia sveta do miest a v  otvorenom odpore proti Bohu vybudoval babylonskú vežu. Babylon, čo v preklade znamená zmätok charakterizuje fakt, že Satan vždy chcel, aby mali ľudia zmätok v tom,  ako  uctievať Boha podľa pravdy. Historici súhlasia s Bibliou, že babylonské náboženstvo nebolo v žiadnom prípade pôvodným náboženstvom. Bolo však tým prvým, ktoré sa od pôvodného odklonilo. Jedným z objektov uctievania v Babylone bola Semiramis, matka s dieťaťom. V náručí držala syna Tammúza (Ez.8 :14). Ale ako k tomu došlo?


Semiramis si vzal za ženu babylonský Ninus. Ninus je totožný s Nimrodom, čo nám potvrdia  dve historické správy. Pompejus napísal: „Ninus, kráľ v Asýrii, zmenil starodávny spôsob života túžbou všetko si podmaniť.“ Diodorus, o ňom povedal: „Ninus bol ten najstarší z asýrskych kráľov. Podrobil si babylonskú ríšu, keď ešte neexistovalo mesto Babylon“. O Nimrodovi  čítame v Biblii: „A počiatkom jeho kráľovstva bol Babylon, potom Erech, Akkat a Kalné v zemi Sineáre. Z tej zeme vyšiel do Assúra a vystaval Ninive a mesto Rechobót a Kálach“,(I.Moj.10:10-11) Assúr znamená „učiniť silným“ a tak Nimrod začal byť silný na zemi v odpore k Bohu.  Mesto Ninive bolo pomenované po ňom. Jeho otec bol podľa dejín Bél zakladateľ Babylona.

Vzývanie predkov v spojitosti so zbožťovaním prírody má svoj pôvod v Babylone. Veľkí ľudia boli po smrti nazývaní bohmi a stotožňovaní so slnkom, mesiacom a inými planétami. A tak sa stal po smrti Bélov syn Nimrod bohom slnka, ktorého nazvali Bál. Po smrti Nimroda, sa jeho manželka Semiramis  posadila hneď na trón. Mala nemanželské dieťa s kráľom Uruku Dumuzim/Tammúzom/, o ktorom prehlásila, že sa počalo nadprirodzeným spôsobom. Tvrdila, že Tammúz, jej syn, je v skutočnosti Nimrod, ktorý sa vrátil, aby žil prostredníctvom Tammúza. Preto Tammúz mal byť uctievaný ako Nimrod. Neskôr sa Semiramis vyhlásila za kňažku a následne sa nechala uctievať ako bohyňa – matka. Nazvali ju kráľovnou nebies a v uctievaní zakrátko obdržala viac pozornosti, ako jej syn Tammúz. (Jer.7:18 a 44:17-19). Odtiaľ pochádza uctievanie matky s dieťaťom, rozšírené po celom svete.

Keď padol Babylon v roku 537 pred Kristom, kráľ a kňaz Attalus so svojimi kňazmi ušiel do mesta Pergamon (dnes Bergam v Turecku). Priniesli si so sebou všetky svoje náboženské spôsoby a zriadili svoje kráľovstvo v Pergamone. A tak sa stal Pergamon centrom starého babylonského náboženstva. V Biblii sa o Pergamone otvorem píše ako o meste, kde má trón Satan. /Zjavenie 2:13/  Keď potom v roku 133 zomrel posledný pergamonský kráľ Attalus III., zanechal svoje panstvo rímskemu impériu. A tak sa babylonské náboženstvo dostalo do Ríma, kde boli božstvá  premenované a najznámejšie Dominus Deus v  latinskom preklade znamená Pán Boh. Keď sa dostal na trón cisár Konštantín a vydaním ediktu v roku 315 vyhlásil kresťanstvo za štátne náboženstvo, nachádzame v rímskej cirkvi skoro všetky prvky babylonského náboženstva. Uctievanie matky s dieťaťom aj Pána Boha.

Mesto Rím bolo vychýrené svojím chrámom boha Dia, gréckého Zeusa, po latinsky Jupitera, ktorý bol  bol  pôvodne bohom mesta Pergamon. V 19. storočí archeológovia preniesli oltár z chrámu v Pergame do Nemecka, kde ho môžeme aj teraz vidieť v pergamonskom múzeu v Berlíne. V Pergamone  bol aj komplex liečenia a rehabilitácie so sochou boha lekárstva Asklépia /lat.Eskulapa/, ktorého uctievali v podobe živého hada. V tom môžeme vidieť návrat k uctievaniu podoby, v akej Satan prehovoril kedysi k prvým ľuďom. Jeho symbol, kalich obtočený hadom, je dodnes symbolom lekárstva.

Víťazom viery, ktorí zvíťazili v Kristu, však už nemôže ublížiť. „Urobím všetko nové“,  uistil svojich učeníkov Ježiš (2. Korinťanom 2:17, Zjavenie 21:5). To čo sa iným javí ako porážka, on zmení vo víťazstvo a naopak. Adam obdržal život a premenil ho v smrť. Ježiš Kristus podstúpil smrť a premenil ju v život. Adam svojou neposlušnosťou premenil raj na púšť. Ježiš keď sa vráti späť ako duchovný vládca zeme, premení  zem na rajskú záhradu. A čo je najdôležitejšie,uctievanie Tammúza raz a navždy skončí.

 

S pozdravom „História sa stále mení, stá je len budúcnosť!“

 

Peter Balog

Diskusia k článku