Zasiahne výstavba SK-PL plynovodu aj Vaše vlastníctvo?

plynovod

Historicky smeruje väčšina plynovodov z východu na západ, prepravujúc tak ruský plyn do krajín EÚ. Avšak plynárenské krízy a dobudovanie vnútorného energetického trhu ukázali potrebu posilnenia infraštruktúry v regióne strednej Európy aj v smere sever-juh. Poliaci už čoskoro sfinalizujú terminál na pobreží Baltského mora, ktorým budú schopní prijať skvapalnený zemný plyn z krajín ako Katar, Nigéria či Malajzia. Je preto viac ne žiaduce dosiahnuť stav, kedy by aj Slovensko malo prístup k týmto dodávkam a zvýšilo tak svoju energetickú bezpečnosť. V podobnom duchu sa vyjadrilo ak Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré projekt plne podporuje (pozrite si predmetné stanovisko). Existujú aspoň dva spôsoby ako to zabezpečiť: (i) vybudovaním úplne nového prepojenia na Poľsko alebo (ii) využitím dostatočnej prepravnej kapacity v slovensko-českom potrubí, keďže Česi už prepojenie na Poľsko majú a plánujú ho rozšíriť. V súčasnosti sa paralelne uskutočňujú kroky pri oboch variantoch a nateraz nie je jasné ako sa slovenský a český operátor plynárenskej siete dohodnú, ak vôbec.

Z uvedeného dôvodu eustream, a.s. oznámil, 27.10.2014, Ministerstvu životného prostredia SR svoj zámer vybudovať spomínaný plynovod medzi Slovenskom a Poľskom, čím sa začalo posudzovanie jeho vplyvov na životné prostredie (EIA). Ak dôjde k finálnemu investičnému rozhodnutiu, práce by mali začať v roku 2018 a spustený by mohol byť v roku 2020. Náklady slovenskej časti projektu by mali dosiahnuť 100 mil. EUR a prispieť by nám mohla aj Európska únia. Začínať by mal v Lupkovskom priesmyku a končiť na kompresorovej stanici vo Veľkých Kapušanoch v dĺžke 106-117 km. Keďže navrhovaný plynovod má prechádzať veľmi cenným územím NATURA 2000, sú navrhnuté 3 varianty trás. Začiatkom novembra boli dotknuté obce informované o zámere vybudovať v ich katastri plynovodov. Dokopy sa jedná o 75 obcí nachádzajúcich sa v Prešovskom a Košickom kraji.

Okres Michalovce
Oreské, Staré, Zbudza, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Pozdišovce, Moravany, Michalovce, Laškovce, Šamudovce, Vrbnica, Lastomír, Žbince, Zemplínska Široká, Palín, Sliepkovce, Budkovce, Stretava, Stretavka, Drahňov, Krišovská Liesková, Pavlovce nad Uhom, Vojany, Čierne Pole, Kapušianske Kľačany, Veľké Kapušany.

Okres Sobrance
Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Choňkovce, Koňuš, Priekopa, Tibava, Vojnatina, Orechová, Sejkov, Jenkovce, Nižné Nemecké, Záhor, Bežovce, Pinkovce, Lekárovce.

zdroj: Energie pre Vás

Diskusia k článku