Dostavba a rekonštrukcia zimného štadióna v Michalovciach

Zajtra sa odohrá prvý hokejový zápas na zrekonštruovanom zimnom štadióne. Prinášame Vám prehľad o histórii jeho vzniku aj podrobnosti o najnovšej časti dostavby a rekonštrukcie.

Zimný štadión nebol vlastne nikdy dokončený, nikdy nebol dobudovaný. Staval sa postupne, po etapách: v roku 1972 sa vystavala ľadová plocha s objektom strojovne a technickým vybavením. V roku 1978 sa najskôr pristúpilo k zastrešeniu štadióna, až následne bola spracovaná štúdia, ktorá riešila celkovú podobu štadióna a začala sa realizovať od roku 1986. Postavila sa tribúna „A“ a „B“ a v roku 1989 nasledovala železobetónová prefabrikovaná konštrukcia pavilónu „C“. Tak ako sa postupne staval, tak dochádzalo aj k jeho postupnému opotrebeniu o čom, predpokladáme, vedia rozprávať tí, ktorí dlhé roky štadión navštevovali.

Až v roku 2014, kedy sme oslavovali 770. výročie prvej písomnej zmienky o meste, nám na slávnostnom galaprograme prisľúbil jeden z vedúcich predstaviteľov Slovenského zväzu ľadového hokeja jeden milión eur na rekonštrukciu zimného štadióna z Úradu vlády SR.

V tom čase sme mali pripravenú štúdiu na začatie prác, ktorú sme dali vyhotoviť tak, aby nás rekonštrukcia vyšla v primeranej výške a aby sme nezaťažili rozpočet mesta príliš vysokými investíciami.

V novembri 2014 sme vypísali vo Vestníku verejné obstarávanie, ktoré bolo ukončené v januári 2015. Podklady k súťaži si vyžiadalo 17 uchádzačov, svoje ponuky však predložili nakoniec len štyria z nich. Víťazom súťaže sa stala firma HANT BA, a.s. z Považskej Bystrice, ktorá ponúkla najnižšiu sumu. Zjednodušene by sme mohli uviesť plánované práce: rekonštrukcia tribúny „A“ a tribúny „B“, fasády tribúny „A“ a „B“ (severná, východná a západná) a hlavná strecha.

Po splnení všetkých podmienok sme sľúbenú sumu 1 mil. eur dostali a obdržali sme tiež dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške 300 tis. eur.

Stavba bola odovzdaná na rekonštrukciu v januári 2017, avšak s ohľadom na prebiehajúcu hokejovú ligu so samotnými prácami sme začali až v marci 2017.

Po začatí prác bolo zrejmé, že ak chceme, aby štadión vyzeral naozaj ako stánok hodný dnešnej doby, tieto práce nebudú postačovať. Preto mestské zastupiteľstvo v júni 2017 schválilo 250 tisíc eur na práce, ktoré boli nepredvídané, vynútené pri rekonštrukcii a sumu 254 tisíc na práce, ktoré sa pôvodne nemali robiť, a to elektroinštalácia a nátery podkrovnej konštrukcie (len podotýkame, že tieto neboli natreté nikdy, ani v roku 1978, kedy sa zrealizovali). Aby nedošlo k porušeniu zákona, vypísali sme na tieto práce novú súťaž, s novými podmienkami a prihlásili sa nové firmy, ktoré mali záujem práce realizovať.

Ďalšie náklady vo výške 95 tisíc eur, s ktorými sme nerátali, súviseli s výmenou mantinelov. Náš hokejový štadión mal síce schválenú výnimku na výšku a kvalitu mantinelov, ktoré sú potrebné v konkrétnej hokejovej súťaži. Žiaľ, SZĽH nám, tak ako mnohým iným mestám, túto výnimku zrušil a my sme boli povinní zabezpečiť výmenu mantinelov za nové, bezpečnejšie. Na mantinely nám však SZĽH prispel sumou 34 tisíc eur.

Celá rekonštrukcia štadióna stála viac ako 2,6 mil. eur.

 

Dispozičné riešenie štadióna:

Kapacita štadióna je cca 2500 miest na sedenie, celková kapacita štadióna je 4000 divákov. V prízemí (1. nadzemné podlažie) objektu sú umiestnené šatne hráčov, účinkujúcich, aj zamestnancov s potrebným zázemím. Druhé a tretie nadzemné podlažia sú venované nástupu divákov do hľadiskového priestoru (tribúna A, B), priestory pre bufet a hygienické zariadenia pre verejnosť. Na štvrtom nadzemnom podlaží tribúny „A“, ktoré je prístupne z hľadiska je vytvorený priestor na státie. Priestor galérie (ochozu) na strane existujúceho objektu technického vybavenia (severná strana), vytvára v dvoch úrovniach komunikačné prepojenie obidvoch tribún a zároveň vytvára priestor pre státie divákov.

 

Podrobný prehľad rekonštrukcie resp. modernizácie:

Tribúna „A“

 • stavebné úpravy, ktoré súvisia s riešením havarijného stavu existujúcich vonkajších nástupných plôch – terás a schodiska, ktoré zároveň tvoria strechu nad šatňami a sociálnym zariadením hokejistov,
 • dispozičné a stavebné úpravy priestorov šatní s príslušenstvom pre hokejistov,
 • hygienické zariadenia pre verejnosť,
 • nové nášľapné vrstvy podláh vnútorných komunikačných priestorov, ktorých stav bol nevyhovujúci a bol v zlom stavebno-technickom stave,
 • výmena existujúcich plastových sedačiek v hľadiskovej časti,
 • štúdia riešila na tejto terase aj vytvorenie VIP zóny a vonkajšie schodisko do VIP zóny.

Tribúna „B“

 • tak ako na tribúne „A“ stavebné úpravy, ktoré súvisia s riešením havarijného stavu existujúcich vonkajších nástupných plôch – terás, ktoré zároveň tvoria strechu nad šatňami a sociálnym zariadením hokejistov,
 • dispozičné a stavebné úpravy priestorov, ako sú šatne s príslušenstvom pre hokejistov,
 • hygienické zariadenia pre verejnosť,
 • nové nášľapné vrstvy podláh vnútorných komunikačných priestorov, ktorých stav bol nevyhovujúci a bol v zlom stavebno-technickom stave,
 • výmena existujúcich plastových sedačiek v hľadiskovej časti.

Fasády – opláštenie tribúny „A“ a „B“

 • výmena existujúceho ľahkého kovoplastického obvodového plášťa s jednoduchou konštrukciou výplňových panelov za opláštenie skladanými sendvičovými panelmi (hliníkovými izolačnými panelmi).

Strecha hlavná

 • strešný plášť nad zimným štadiónom vč. zateplenia

 

Práce, ktoré pôvodne nemali byť súčasťou rekonštrukcie

 • výmena elektroinštalácie na tribúne „A“ a „B“ a vonkajšie osvetlenie na časti „A“ a „B“,
 • nátery priehradovej strešnej konštrukcie zimného štadióna,
 • nátery dreveného debnenia strešnej konštrukcie,
 • nátery a doplnenie chýbajúcich prvkov obkladu FEAL okolo strechy zimného štadióna.
 • fasáda južnej časti štadióna
 • výplne otvorov – okná a dvere plastové a hliníkové
 • zateplenie fasády I. NP tribúna a „A“ a „B“
 • izolácie proti zemnej vlhkosti v častiach spŕch
 • doplnenie betónovej mazaniny podláh
 • dobetónovanie podlahy vč. hydroizolácie a tepelnej izolácie podlahy okolo ľadovej plochy
 • výmena rozvodov vodovodu a kanalizácie
 • opravy omietok
 • montáž a dodávka vodovodných batérií
 • doplnenie stropných konštrukcií a hliníkových dverí v priestoroch pokladní
 • reprofilácia podláh a stien sanačnou maltou stupňov tribúna „A“ a „B“
 • sadrokartónové podhľady v hygienických zariadeniach
 • nátery oceľových platní nad bránami na ochozoch
 • oceľové zábradlie na vonkajšom schodisku a terase tribúny „B“

 

Na základe dohody medzi Mestom Michalovce a Hokejovým klubom bola VIP zóna premiestnená z tribúny „A“ na tribúnu „B“. Na základe toho sa nerealizuje vonkajšie schodisko do VIP zóny namiesto tohto schodiska sa zrealizovali tieto práce:

 • úprava stien stropov Tribúna „A“ a „B“ I. NP chodba 101, 102 a 130
 • oprava stien pri ľadovej ploche
 • olištovanie konštrukcie fasády U profilom z vnútornej strany
 • obloženie sokla v interiérovej časti cetris doskami
 • dodávka a montáž všetkých vnútorných dverí v interiéri
 • svetelné označenie zimného štadióna
 • epoxidové podlahy vč. nivelizácie
 • obloženie steny a stropu vč. oceľovej konštrukcia za ľadovou plochou
 • obloženie stien HPL panelmi – tribúna „B“ II. NP
 • rozvody ZTI, dodávka a montáž radiátorov na II. NP tribúna „A“ a „B“
 • dodávka a montáž Al dverí na I. NP tribúny „B“
 • PVC podlaha na betónové stupne tribúny „A“ a „B.

Diskusia k článku