Svetový deň mokradí

„Je čas na obnovu mokradí“, znie téma tohtoročného Svetového dňa mokradí s urgentnou výzvou Programu Spojených národov pre životné prostredie (UNEP). UNEP upozorňuje na naliehavú potrebu obnovy mokradí, ktoré sú kľúčové nielen pre ochranu biodiverzity, ale aj ako kriticky významných ekosystémov pre ľudstvo. Svetový deň mokradí si pripomíname od 2. februára 1971, kedy bol v iránskom meste Ramsar podpísaný Ramsarský dohovor o ochrane medzinárodne významných mokradí. Ochrana mokradí naberá čoraz akútnejší rozmer aj v súvislosti s globálnymi zmenami klímy. Takmer 90 % mokradí na svete je degradovaných. Ich obnova je pre ľudstvo kľúčová.

Kde je voda, tam je život. Posledné roky s extrémnym výskytom sucha nás o tom presvedčili aj na Slovensku. Extrémnym suchom trpí príroda, divo žijúce zvieratá, poľnohospodárstvo a v neposlednom, rade ľudia kvôli nedostatku pitnej vody či oslabovaniu odolnosti krajiny voči extrémnym prejavom počasia. Degradácia mokradí a krajiny sa v súčasnosti prejavujú v plnej miere. Intenzívne využívanie krajiny a masívne odvodňovanie sa v súčasnosti prejavujú v plnej miere a sú výsledkom desaťročia trvajúcej snahy o ovládanie vody v krajine zo strany človeka. Dopad je fatálny a sme priamymi svedkami nesprávnych zásahov v krajine. Nielen extrémne sucho a chýbajúca voda v krajine, ale aj bleskové povodne v zle obhospodarovanej krajine spôsobujú čoraz väčšie problémy po celom svete, ale aj na Slovensku.

„Je nevyhnutné uvedomiť si dôležitosť mokradí v krajine, ako aj prístup k obhospodarovaniu krajiny. Fungujúce mokrade v krajine dokážu zadržať životodarnú vodu, spomaliť jej odtok a zaistiť jej dostatok aj na obdobia sucha. Naopak, zmiernenie nevhodných zásahov v mokradiach z minulosti a revitalizácia mokradí prispejú k schopnosti krajiny vysporiadať sa s opačnými extrémami v období výdatných zrážok. “, informuje Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a dodáva: „Zadržiavanie vody v krajine, optimalizácia využívania krajiny a poskytnutie priestoru pre mokrade a rieky v krajine je jedno z kľúčových opatrení prispôsobeniu sa zmenám klímy. Zregulované vodné toky a odvodnené mokrade prehlbujú súčasný negatívny stav. Prispievajú k rýchlemu odtoku vody z krajiny, ktorá následne chýba nielen pre prírodu, ale aj pre rôzne odvetvia ľudskej činnosti“.   

Pre ochranu mokradí, ich biologickej rozmanitosti a služieb pre ľudí však nestačia len vyhlásenia. Je nevyhnutné konať a zvrátiť desaťročia trvajúci negatívny trend spôsobovaný ľudskou činnosťou. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko prispieva k ochrane mokradí vo viacerých Ramsarských mokradiach na Slovensku. „Naše aktivity sú zamerané na revitalizáciu, obnovu a zlepšovanie ekologického stavu mokradí medzinárodného významu napríklad Poiplie, Senné – rybníky, Mokrade Oravskej kotliny, Parížske močiare, ale  aj ďalšie významné mokrade ako Medzibodrožie, Žitavský luh, mokrade v povodí Moravy a Váhu“ hovorí Matej Repel zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.  

Prinavrátenie života do mokradí a návrat vody do krajiny nie je možný bez adekvátneho nasadenia na rôznych úrovniach. Projekty zamerané na oživenie krajiny podporuje Európska komisia v rámci programu Life, Nórsky finančný mechanizmus a Ministerstvo životného prostredia SR. Pre komplexné riešenia je však nevyhnutné zmeniť celkové vnímanie mokradí ako významných biotopov pre biodiverzitu, a zároveň ako unikátne miesta, bez ktorých nemôže existovať zdravá krajina pre ľudí. K tomuto je nevyhnutné prispôsobiť všetky štátne politiky a spraviť maximum pre mokrade plné života s fungujúcimi ekosystémovými službami, ktoré prinášajú benefit pre spoločnosť.

SOS/BirdLife Slovensko vyhlasuje pri príležitosti Svetového dňa mokradí Výtvarnú súťaž na tému  Vtáctvo mokradí. Súťaž potrvá od 2. do 28. februára a bude hodnotená v troch vekových kategóriách. Zo všetkých diel bude vybrané jedno, ktoré získa hlavné ocenenie a stane sa symbolom kampane na ochranu ohrozených mokradí východného Slovenska. Svoje diela vytvorené ľubovoľnou výtvarnou technikou môžu súťažiaci posielať do 28.2.2023 na e-mailovú adresu vtaky@vtaky.sk (ak ide o digitálnu výtvarnú techniku), alebo poštou (ak ide o použitie klasickej výtvarnej techniky) na adresu: SOS/BirdLife Slovensko kancelária Michalovce, Námestie osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce.   

Diskusia k článku