Univerzita tretieho veku už aj v Michalovciach

Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove a mesto Michalovce otvárajú v tomto roku po prvýkrát v Michalovciach Univerzitu tretieho veku.

Univerzita tretieho veku je záujmovo – vzdelávacia inštitúcia vychádzajúca z koncepcie celoživotného vzdelávania. Jej základným cieľom je odovzdať vedecké poznatky vo vybraných odboroch ľuďom v postproduktívnom veku ako i starším. Poskytuje možnosť získať nový životný program, ktorý prináša lepšiu kvalitu života.

Štúdium na univerzite tretieho veku je formou záujmového nekvalifikačného štúdia, absolvent dostane osvedčenie o absolvovaní vzdelávania. Samozrejme, nebude chýbať imatrikulácia na začiatku akademického roka 2023/2024, ani promócie úspešných absolventov na konci roka 2025/2026.

Dôležité informácie k výučba a prihláške na štúdium na Univerzite tretieho veku v Michalovciach

  • Výučba bude prebiehať v akademických rokoch 2023/2024, 2024/2025 a 2025/2026.
  • Výučba v každom akademickom roku je v rozsahu 7x tri vyučovacie hodiny počas zimného semestra, 7x tri vyučovacie hodiny počas letného semestra .
  • Prihlásiť sa môžu iba záujemcovia vo veku nad 45 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.
  • Prihláška je dostupná na stiahnutie na webovej stránke mesta https://www.michalovce.sk/userfiles/file/Dokumenty/prihlaska%20Univerzita%20tretieho%20veku.pdf.  
  • Termín na podanie prihlášky je do 31. augusta.
  • Prihlášku je potrebné ODOVZDAŤ OSOBNE na sekretariáte Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 25.
  • K prihláške je potrebné priložiť životopis a kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (kópiu nie je potrebné overovať).
  • Poplatok vo výške 70 eur/akademický rok sa uhrádza najneskôr 15 dní pred začiatkom akademického roka na účet Prešovskej univerzity, IBAN: SK15 8180 0000 0070 0006 6503, do poznámky napíšte UTV a svoje meno (napr. UTV Ján Horný).
  • Výučba začne v októbri 2023 a bude prebiehať počas pracovných dní, v priestoroch MsKS v Michalovciach.
  • Prednášať budú pedagógovia vyučujúci na fakultách Prešovskej univerzity.

Bližšie informácie poskytnú riaditeľka MsKS Milada Tomková, 056/642 35 02, 0908 840 843, alebo koordinátor Martin Molnár, 0907 666 182, historia.zm@gmail.com.

Aktuálne informácie o výučbe zverejňuje Univerzita tretieho veku na stránke: https://www.unipo.sk/cckv/utv/aktualne/.

Študijný poriadok Univerzity tretieho veku: https://www.unipo.sk/9241/.

Diskusia k článku