HAARP, vynález skazy !

harp

Všimli ste si rozdiely medzi svetom, ktorý tu bol pred niekoľkými desiatkami rokov a dnešným svetom, ktoré sú ovplyvnené moderným závodom o technologickú nadvládu nad prírodou?  Častokrát predtým sme videli jasné modré nebo, zatiaľ čo dnes je to stále vzácnejšie. Je to naše nebo a všetkým nám bolo zobraté! Tiež ste získali  dôkazy o operáciách, ktorých rozsah nemá obdobu v celej ľudskej histórii! Dôkazy o tom, ako pomocou globálnych leteckých operácií, môže byť zmenená krehká škrupina života, ktorej hovoríme atmosféra. Dôkazy o tom, ako sa môže aerosolové šialenstvo ľahko zneužiť  na biologické operácie. A na vrchole aerosolových zločinov proti ľudstvu, sa vyníma  HAARP, vynález skazy!

 

Prv však ako si povieme o HAARP, priblížme si princíp elektromagnetických manipulácii s počasím, na ktorých je zbraň „súdneho dňa“ bola zostrojená. Pri rozptyľovaní aerosolov v atmosfére mení sa nielen teplota a vlhkosť, ale menia sa tiež jej elektromagnetické vlastnosti! Ionty sú elektricky nabité častice /atómy, molekuly a skupiny atómov a molekúl/. Podľa dostupných údajov je rozptýlenie veľkého množstva ľahko ionizujúcich častíc, dôležitou podmienkou programu geofyzikálnych zmien. Je známe, že niektoré prvky sú nabité ultrafialovým žiarením a v niektorých prípadoch dokonca i viditeľným svetlom. Napríklad bárium je položka, ktorá spadá do tejto kategórie. Účinky týchto zmien elektromagnetických vlastností atmosféry sú obrovské. Všetky súvisejú so žiarením, manipuláciou a prenosom energie v atmosfére. Uveďme si príklad, ako len malá zmena môže mať výrazné dopady. Tím  vedcov z univerzity v Lancester i v Anglii v súvislosti s ionosférou vyhlásil. „Aj keď je menej ako 1% z ionosféry ionizované, nabité častice robia vzduch vodivý, a úplne menia jeho vlastnosti. Ionosféra má schopnosť prenášať elektrický prúd a tiež odráža a rozptyľuje rádiové vlny“. Preto len malá zmena elektrických vlastností atmosféry, troposféry a ionosféry, výrazne ovplyvní spôsob, akým funguje.

To nás vedie k pochopeniu predmetu fyziky plazmy, ktorú je možné ľahko pochopiť. Väčšiná z nás videla žiarivku. Je to nádherný príklad fyziky plazmy. V žiarivkách sú ionizované plynové častice. Takže keď cez ne pustíte elektrinu, vytvárajú svetlo. Inými slovami, elektrický vodivý plazmový plyn. To znamená, že tento plyn, ktorý je zdrojom iontov a elektrónov, je ľahké ho použiť pre prenos elektrickej energie. Vidíme  ako len malá zmena, môže mať zásadný dopad, na elektrické vlastnosti plynu? Naviac účinnosť prenosu a akumulácie energie, závisí hlavne na počte elektrónov, ktoré môžu byť do procesu zapojené. Termín, ktorým sa táto hodnota označuje, sa nazýva „elektrónova hustota“. To je nesmierne dôležité, pre pochopenie účelu aerosolových operácií.

Opakované meranie hodnoty elektrickej vodivosti, extrémne nízkych a veľmi nízkych frekvencií a magnetických parametrov atmosféry ukazujú, že jej hlavné elektrické vlastnosti sú zmeniteľné! Manipulácia len dvoch fyzikálnych vlastností atmosféry, ako je tepelná a elektrodynamická hodnota, je schopná natoľko zmeniť svet, že aj najkonzervatívnejší z ľudí, ktorí sa obávajú o životné prostredia, by mal mať v pamäti, možné katastrofálne dôsledky! Zmeny v tepelnej a energetickej bilancii planéty, sú teraz otázkou existencie, všetkých živých bytostí!  Ako? Pochopíme to pomocou vynálezu skazy, ktorý dostal názov HAARP!

Keď je dostatočne kontrolovaná atmosféra planéty, znamená to, že i život sám je pod kontrolou! Teraz, keď už máme základný koncept plazmy, a vieme, že je to stav ionizovaného plynu v atmosfére, poďme sa zbežne pozrieť na zariadenie a technológiu HAARP. High Frequency Active Auroral Reasearch Program je pod dohľadom Amerického letectva a námorníctva, ktoré  tvrdí, že je to len experimentálny vedecký program pre štúdium ionosféry, je určený pre vedecké experimenty, pre skúmanie vlastností a správanie ionosféry, so zvláštnym dôrazom na zlepšenie komunikácie a prevádzky monitorovacích systémov pre civilné i vojenské účely. To môže byť tiež pravda, ale HAARP sa používa i k iným účelom ako je výzkum! K posúdeniu pravdivosti tvrdení bude pre nás veľkým prínosom preskúmanie US patentu číslo 4686605, ktorý v roku 1987 obdržal fyzik Bernard Aestlund pod názvom, „Spôsoby a zariadenia pre zmenu atmosféry, ionosféry a magnetosféry“.

harp2

Podľa mnohých výskumníkov, práve pod týmto patentom, je možné označiť začatie výstavby zariadenia HAARP. Popis uvedených cieľov a pracovných metód, vysoko prekračujú rámec výskumu. Tu  sa musíme tiež zmieniť o historickom význame a objavoch, ktoré urobil Nikola Tesla. Tesla urobil okrem iných  úžasné objavy v používaní vzduchu, ako prostriedku k zosileniu a prenosu energie z bodu „A“ do bodu „B“, ktoré sú podrobne zdokumentované. Po jeho smrti, boli všetky jeho záznamy zabavené a laboratória zničené  /pozri článok Nikola Tesla čarodejník/ kvôli zrejmej možnosti, použiť ich pre vojenské účely. Dnes je Nikola Tesla považovaný, za zneuznaného génia svojej doby. Ale tento génius predvídal a vyskúšal v predstihu niektoré z účinkov HAARP,  a  niektoré zlé jazyky mu pripisujú aj pád Tunguzského meteoritu…Ale vráťme sa k téme.

Podľa Eastlunda, ohrievaním ionosféry na niektorých strategických bodoch na planéte, je môžné „naplniť  atmosféru obrovským množsto energie“ a udržovať ju pomocou energetických pulzov. Jeho patent tiež doporučuje použitie veľkých mrakov bária, ktoré ionizuje na slnečnom žiarení a tým sa zvýši množstvo plazmy a elektrónová hustota v atmosfére. A skutočne tomu dnes je, pokiaľ ide o testy a analýzy. V  atmosfére sa vyskytuje neobyčajne veľké množstvo bária i keď sa jedná o vysoko toxický prvok! Pokiaľ ide o silu energie založenej na patentoch HAARP, tak Bernard Eastlund uviedol, „Tento vynález má rovnakú silu ako atómová bomba, bez nutnosti túto bombu použiť!!! Elektromagnetická zbraň má schopnosť „získať „ energiu so zemského magnetického poľa a vyrobiť tak obrovské množstvo energie“!!!

Patent tiež odhaľuje radu vojenských aplikácií, vrátane zlepšenia a narušenia komunikácie, kontrolu navádzacích systémov lietadiel a rakiet, zničenia radarov, zničenia balistických striel, úpravu klímy, prenos častíc veľkosti mikrónov a molekulárnych zmien v atmosfére. Všetky tieto aplikácie sú v patente uvedené! Záverečné zhrnutie patentu projektu HAARP výslovne uvádza, nápad častíc hmoty v atmosfére, pomocou nízkofrekvenčných rádiových vĺn, vytvorených zariadením HAARP  môže  spôsobiť  povodne.  To poskytuje jasné dôkazy, že zmeny v životnom prostredí i elektromagnetické a vojenské operácie, sú neoddeliteľne spojené s rozptyľovaním aerosolov v atmosfére!

Keď sa pozrieme na náš výskum aerosolových operácií a zmeny na životnom prostredí elektromagnetickými, vojenskými a biologickými aplikáciami, je logické diskutovať o ich  dôsledkoch pre zem ako celok? Určite. Pretože údaje o náraste katakliziem naznačujú, že ku zmenám dochádza omnoho rýchlejšie než sa očakávalo. Dnes je prakticky dokázané, že atmosféru okolo našej zeme je možné nabíjať energiou. Toho je dosiahnuté tým, že sa zvýši hustota elektrónov vysielaním nízkofrekvenčnej energie. A opäť vzniká mnoho otázok, ktoré sú kľúčové. Ako táto energie ovplyvňuje geofyzikálne procesy? Mnohé anomálie zaznamenané v posledných rokoch rozhodne nasvedčujú, že proces výmeny energie medzi zemou a atmosférou sa zmenil. Je úzka súvislosť medzi energetickými hladinami, v zmenenom stave plazmy atmosféry a geofyzikálnymi zmenami /tak sa robia zemetrasenia/.

harpmapa

V poslednej dobe preto po celom svete rastie záujem prestížnych vedeckých organizácií, oficiálnych médií a  ministerstiev obrany z dôvodu dramatických zmien, ktoré sa predpokladajú v blízkej budúcnosti, akými sú významné zmeny klímy a geofyzikálne zmeny, akou je napríklad zmena magnetického poľa /pozri  tiež  článok Tajomná  planéta Nibiru sa blíži k Zemi!/ A bez zaujímavosti nie je ani fakt, že najväčší z prorokov, Ježiš  predpovedal neobvyklé množstvo zemetrasení, epidemických morových nákaz a hlad na miestach po celej zemi. Lekár Lukáš tiež v svojom evanjeliu o druhom príchode Krista napísal  prírodné úkazy, ktoré budú  znamením  doby v ktorej majú kresťania očakávať zmenu vlády nad zemou. Lukáš 21: . 25 A budú znamenia na slnku a mesiaci a hviezdach a na zemi úzkosť národov, ktoré nebudú poznať východisko pre hukot mora a [jeho] burácanie, 26 zatiaľ čo ľudia budú omdlievať od strachu a očakávania vecí prichádzajúcich na obývanú zem, lebo nebeské moci budú otrasené. 27 A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. 28 Ale keď sa to začne diať, vzpriamte sa a zodvihnite hlavy, lebo sa približuje vaše vyslobodenie.“

S pozdravom „História sa stále mení, istá je len budúcnosť!“

Peter Balog

http://www.michal1.sk/na-citanie/peter-balog/74-peter-balog/2807-nikola-tesla-arodejnik-

http://www.michal1.sk/na-citanie/peter-balog/74-peter-balog/2185-nibiru-sa-blii

Diskusia k článku