Revitalizácia Kostolného námestia sa začala a napreduje

Kostolné námestie je situované v historicky najvzácnejšom území mesta Michalovce. V jeho blízkosti je kaštieľ Sztárayovcov, dnes sídlo Zemplínskeho múzea, gotický rímskokatolícky Chrám narodenia Panny Márie zo 14. storočia a novozrekonštruovaný historický Park Kerta.

Rekonštrukcia námestia začala 13. júna a prebieha v rámci projektu Michalovce – Kostolné námestie I. etapa. Projekt plne rešpektuje historický charakter územia z minulých storočí, začlenenie do okolia, ale taktiež potrebu vykonania vodozádržných opatrení a zlepšenie kvality života mestského prostredia. Realizáciou projektu vznikne otvorená oddychová zóna.

Od roku 1970 lokalita Kostolného námestia slúžila ako autobusová stanica. V roku 2014 samospráva odklonila autobusovú prepravu z historického priestoru a rozhodli sme sa vrátiť zdevastovanému územiu jeho historický význam, obnoviť územie začlenením do okolia a vytvoriť zelenú oddychovú zónu pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Celková plocha riešeného územia je 8 678 m2. Rekonštrukcia zahŕňa vybudovanie spevnených plôch pre zhromažďovanie občanov, vytvorenie bezbariérového priestranstva, skrášlenie a zatraktívnenie prostredia prvkami drobnej architektúry, novou zeleňou, detským ihriskom. Súčasťou námestia bude vytvorená cyklotrasa, ktorá prepojí novú cyklotrasu vedúcu zo sídliska Stráňany, cyklotrasu v centrálnej mestskej zóne a Park Kerta. Rekonštrukcia a výstavba nového verejného osvetlenia a kamerového systému prispejú k zvýšeniu bezpečnosti občanov na verejných priestranstvách.

V týchto dňoch prebiehajú búracie práce v častiach na Kostolnom námestí a pri kostole. V priebehu troch týždňov bolo odstránené existujúce oplotenie včítane základov, zdemontovali sa stožiare verejného osvetlenia, bol odstránený asfaltový kryt, podkladový betón a štrkové podložie chodníkov, nástupišťa a vozovky.  Realizuje sa kanalizačná prípojka a vodovodná prípojka pre verejné WC. Počas leta sa bude plynulo pokračovať  v prácach na jednotlivých objektoch v rámci námestia.  

Projekt má verejno-prospešný charakter, infraštruktúra nebude komerčne využívaná a bude prístupná širokej verejnosti bez obmedzení. Prevádzkovateľom územia bude Mesto Michalovce prostredníctvom svojho správcu – Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce.

Rekonštrukciu, ktorá potrvá 12 mesiacov, realizuje spoločnosť C&S Group, s.r.o., Michalovce. Cena podľa zmluvy o dielo, uzavretej s úspešným uchádzačom verejného obstarávania, predstavuje 1 075 788 eur. Projekt je financovaný z vlastných zdrojov mesta Michalovce a finančne ho podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR formou príspevku vo výške 225 tisíc eur.

Diskusia k článku